Luftledningar som syns mot en blå och gul himmel med grantoppar i bakgrunden

Avtalsvillkor

Kolla avtalsvillkoren

Det finns också allmänna avtalsvillkor som gäller för konsumenter, företag och anslutningar av högspänningsanläggningar..

Särskilda villkor elnät

Här har vi samlat särskilda villkor som gäller inom elnätsområdet.

Säkringsabonnemang

 • Säkringsklassen bestäms av amperetalet på huvudsäkringen. Ändring av huvudsäkringens storlek kan endast ske efter att Nätkraft Borås godkänt det. Bytet ska ske av behörig installatör.
 • En- eller tvåfasleveranser (huvudsäkring normalt max 25 A) placeras i säkringsklass 16 A eller 16 A lägenhet. (se punkt 3).
 • Säkringsklass 16 A lägenhet nytecknas endast för abonnemang i fastighet med minst tre abonnemang, samt om särskilt abonnemang tecknas för fastighetens allmänna behov.
 • Övergång till annan säkringsklass kan ske kostnadsfritt en gång per kalenderår, förutsatt att övergången inte kräver några åtgärder som medför ytterligare anslutningsavgifter. Ytterligare övergångar under året kan ske mot en avgift.
 • För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K för konsumenter och NÄT 2012 N för näringsidkare.

Effektabonnemang lågspänning

 • Effektavgiften debiteras efter abonnerad effekt.
 • Effektabonnemang lågspänning tecknas inte under 136 kW. 
 • Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras. Leveranstiden kan då bli upp till nio månader.
 • Vid uttag som är högre än abonnerad effekt tar vi ut en överuttagningsavgift. Du får betala överskjutande effekt med dubbel effektavgift. Överuttaget baseras på medelvärdet av de två högsta uttagen från skilda månader under ett kalenderår. Reaktiv effekt tillåts upp till 50 procent av abonnerad aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt debiteras med 189 kr/kVAr. Debitering sker efter högsta timvärdet under kalenderåret.
 • För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor för näringsidkare,
  NÄT 2012 N.

Effektabonnemang högspänning 10 kV

 • Effektavgiften debiteras efter abonnerad effekt.
 • Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras. Leveranstiden kan då bli upp till nio månader.
 • Vid uttag som är högre än abonnerad effekt tillkommer en överuttagningsavgift. Du få betala överskjutande effekt med dubbel effektavgift. Överuttaget baseras på medelvärdet av de två högsta uttagen från skilda månader under ett kalenderår. Reaktiv effekt tillåts upp till 50 procent av abonnerad aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt debiteras med 189 kr/kVAr. Debitering sker efter högsta timvärdet under kalenderåret.
 • För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor för högspänning, NÄT 2012 H.

Effektabonnemang högspänning 130 kV

 • Effektavgiften debiteras efter abonnerad effekt.
 • Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras. Leveranstiden kan då bli upp till flera år.
 • Vid uttag som är högre än abonnerad effekt tillkommer en överuttagningsavgift. Du få betala överskjutande effekt med dubbel effektavgift. Överuttaget baseras på medelvärdet av de två högsta uttagen från skilda månader under ett kalenderår. Reaktiv effekt tillåts upp till 15 procent av abonnerad aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt debiteras med 40 kr/kVAr. Debitering sker efter högsta timvärdet under kalenderåret.
 • För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor för högspänning, NÄT 2012 H.

Nyanslutning privatkund

Säkring

 • Säkringsstorlek 25 ampere: vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
 • Säkringsstorlek större än 25 ampere: vid över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
 • Utökning av befintlig servisanslutning offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt föranmälan om utökning av installationen med elvärme eller liknande ska ske genom behörig elinstallatör. Leveranstider efter beställning av servisanslutning:

 • 3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
 • 6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
 • 9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation. Kortare leveranstider kan i vissa fall offereras mot merkostnad.

Kabelförläggning

Nätkraft Borås förlägger serviskabel och tillhandahåller kabelskyddsrör för serviser med servissäkring upp till 25 A. Ledningsschakt inom tomt, cirka 0,5 m djupt, tillhandahålls av beställaren/kunden. Borås Elnät AB utför kabelförläggningen först sedan kabeldiket är klart och och kabelskyddsrörens läge besiktigats och inmätts och att området i övrigt är tillgängligt för kabelarbetet. Återfyllning utförs och bekostas av beställaren/kunden sedan Nätkraft Borås utfört sin ledningsförläggning. Fyllnadsmassan ska vara grävbar med spade. Håltagning och tätning för kabelgenomföring samt eventuell efterlagning i fastigheten, utförs och bekostas av beställaren/kunden.

Mätarplacering

Mätanordning ska placeras så att den är lättåtkomlig enligt följande:

 • I flerbostadshus och motsvarande placeras mätanordningen i nischer, i trappan eller i utrymme som är tillgängligt under arbetstid.
 • I villor, kedjehus, radhus, fritidshus och motsvarande placeras mätaren i utvändigt skåp.

Nyanslutning företagskund

Anslutning

 • Säkringsstorlek 25 ampere: vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
 • Säkringsstorlek större än 25 ampere: vid avstånd över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
 • Anslutning av stora lågspänningskunder (600 ampere och större), där elleverans alternativt kan ske vid högspänning, kan påräknas först efter särskild prövning.
 • Pris för utökning av befintlig servisanslutning kan du få på offert.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt föranmälan om utökning av installationen med elvärme eller liknande ska ske genom behörig elinstallatör. Leveranstider efter beställning av servisanslutning:

 • 3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
 • 6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
 • 9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation. Kortare leveranstider kan du i vissa fall få på offert mot en kostnad.

Kabelförläggning

Nätkraft Borås förlägger serviskabel och tillhandahåller kabelskyddsrör för serviser med servissäkring upp till 25 A. Ledningsschakt inom tomt, cirka 0,5 m djupt, tillhandahålls av beställaren/kunden. Nätkraft Borås utför kabelförläggningen först sedan kabeldiket är klart och kabelskyddsrörens läge besiktigats och inmätts och att området i övrigt är tillgängligt för kabelarbetet. Återfyllning utförs och bekostas av beställaren/kunden sedan Nätkraft Borås utfört sin ledningsförläggning. Fyllnadsmassan ska gå att gräva i med spade. Håltagning och tätning för kabelgenomföring samt eventuell efterlagning i fastigheten, utförs och bekostas av beställaren/kunden.

Mätarplacering

Mätanordning ska placeras så att den är lättåtkomlig. I flerbostadshus och motsvarande placeras mätanordningen i nischer, i trappan eller i utrymme som är tillgängligt under arbetstid. I villor, kedjehus, radhus, fritidshus och motsvarande placeras mätaren i utvändigt placerat skåp.

Mikroproduktion

 • Produktionsanläggningen får ha högst 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt samt en huvudsäkring på högst 63 ampere (A).
 • Anslutningsavgift tas ut vid ny, ändrad eller utökad anslutning över den säkringsstorlek som anslutningsavgift betalats för.
 • Den installerade produktionseffekten får inte överstiga kundens abonnerade huvudsäkring (säkringens motsvarande effekt). Om kunden vill installera en produktionsanläggning som är större än nuvarande abonnerade huvudsäkring måste kunden höja till en säkringsnivå som täcker produktionseffekten. Alternativt kan kunden installera en effektvakt i sin anläggning, som förhindrar ofrivillig bortkoppling och därmed förhindrar problem i mätvärdesinsamlingen för timavräknade kunder.
 • Nätnytta (öre/kWh) betalas till kunden månadsvis för varje kilowattimma (kWh) som överstiger den egna konsumtionen. Ersättningsnivån för nätnyttan beräknas årligen, av nätägaren, utifrån verklig kostnad för förluster och regionnätsavgift. Ersättningsnivån varierar mellan höglasttid och övrig tid. Höglasttid är vardagar kl. 06-22 under november, december, januari, februari och mars. Vardagar är normalt måndag-fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa under måndag-fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. De angivna klockslagen avser svensk rikstid och innebär att Nätkraft Borås följer officiell tidsangivelse inom Sverige vid övergång från normaltid till sommartid och omvänt.

Småskalig elproduktion

 • Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till 10 kilovolt (kV). Elnätspriser markerade med lågspänning avser anslutningar till 400/230 Volt (V).
 • Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad. Fast avgift/mätavgift för inmatning betalas månadsvis. Om kunden i samma anslutningspunkt betalar en fast avgift för uttag faktureras ingen mätavgift. I de fall det behövs en separat mätning tar vi ut en avgift enligt gällande taxa för elproduktion.
 • Energiöverföringsavgift (öre/kWh) samt i förekommande fall nätabonnemangsavgift (kr/kW), för uttag, betalas av kunden enligt gällande prislista för elnätsavgifter.
 • Nätnytta (öre/kWh) betalas till kunden månadsvis för varje kilowattimma (kWh) som överstiger den egna konsumtionen. Ersättningsnivån för nätnyttan beräknas årligen, av nätägaren, utifrån verklig kostnad för förluster och regionnätsavgift. Ersättningsnivån varierar mellan höglasttid och övrig tid. Höglasttid är vardagar kl. 06-22 under november, december, januari, februari och mars. Vardagar är normalt måndag-fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa under måndag-fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. De angivna klockslagen avser svensk rikstid och innebär att Nätkraft Borås följer officiell tidsangivelse inom Sverige vid övergång från normaltid till sommartid och omvänt.
 • Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning ändå sker är kunden skyldig att i samråd med Nätkraft Borås vidta nödvändiga tekniska och driftmässiga åtgärder för att det inte ska upprepas.
 • Anslutningsavgift kan bli aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning. Om någon månadseffekt överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter. Det gäller även säkringskunder.
 • Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Avtal ska sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. Ägarbyte ska anmälas skriftligen via en blankett om avtalsöverlåtelse som undertecknas av båda parter för överlåtelsen samt godkänns av Nätkraft Borås.