Hantering av personuppgifter

Frågor om personuppgifter?

Hör av dig till den person hos oss som du normalt arbetar med, alternativt till vår säkerhetsansvarig. Du kan också kontakta något av våra dataskyddsombud.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Nätkraft Borås är personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter som sker i förhållande till dig som besökare på webbplatsen men även i andra kontakter med oss. Här får du information om hur behandlingen sker och vilka rättigheter du har.

Kontaktuppgifter och dataskyddsombud

Om du har frågor som rör dataskydd kan du kontakta den person hos oss som du normalt arbetar med, alternativt vår säkerhetsansvarig. Du kan också kontakta något av våra dataskyddsombud.

Så här behandlas dina personuppgifter

Eftersom du kan ha en eller flera relationer till oss kan såväl syfte som laglig grund för behandlingen skilja sig åt. Det gäller även vilken typ av uppgifter som behandlas.

När du besöker vår webbplats

Vi loggar besökare till våra webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda oss mot obehöriga intrång och virus. Det innebär att besökarnas ip-adresser registreras och vi kan undersöka den i händelse av incidenter.

Vi samlar också in och behandlar besöksstatistik för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt. Vi använder Google Analytics som tjänst för att samla in och bearbeta statistiken. Det är en tjänst från Google (bearbetningen sker inom EU/EES) och personuppgifterna anonymiseras omedelbart efter att Google extraherar information om vilken stad våra besökare kommer från.

Information som vi samlar in via vårt flyttformulär på webben skickas via e-post till vår kundtjänst.

Vi använder också en tredjepartstjänst från Imbox AB för att tillhandahålla en interaktiv tjänst för vanliga supportfrågor och svar. De uppgifter som vi samlar in i den tjänsten hanteras inom EU/EES.

När du är elnätskund hos oss

Vi hanterar en hel del personuppgifter för att vi ska kunna ingå och efterleva ett avtal med dig, och för att leva upp till de lagkrav vi har kring rapportering till myndigheter. Här ingår personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och förbrukningsinformation som används för att vi till exempel ska kunna:

 • Ansluta din fastighet
 • Skicka fakturor till dig
 • Hantera felanmälningar och andra ärenden
 • Informera dig om händelser som kan påverka vår leverans till dig eller det avtal vi har med dig
 • Leverera uppgifter om din elförbrukning till den tjänsteleverantör du valt
 • Rapportera förbrukningsinformation till myndigheter
 • Hantera begäran om att din fastighet ska kopplas från elnätet (på begäran av dig, din elleverantör eller av oss, till exempel om du inte betalar dina fakturor enligt gällande avtal)
 • Hantera byten av elleverantör
 • Anvisa en elleverantör ifall du inte själv väljer en

Vi tar kreditupplysning på nya kunder och det händer att vi begär hjälp från tredje part med inkassotjänster om fakturor inte betalas i enligt avtal. I dessa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till ändamålet.

När vi arbetar med att till exempel bygga om, reparera eller laga fel behöver vi ibland dela med oss av personuppgifter till våra entreprenörer.

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du anvisad en leverantör i enlighet med ellagen. Vår anvisningsleverantör är Borås Elhandel och i dessa fall delar vi dina personuppgifter med dem.
Vi delar även affärssystem för bland annat fakturering av gemensamma kunder med Borås elhandel. I dessa fall är bolagen gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och du har rätt att vända dig till såväl oss som Borås Elhandel för att utöva dina rättigheter enligt gällande lagstiftning.

När du är fiberkund hos oss

Vi hanterar en hel del personuppgifter för att kunna ingå och efterleva ett avtal med dig, och för att leva upp till de lagkrav vi har kring rapportering. Här ingår personnummer, kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning som används för att vi till exempel ska kunna:

 • Ansluta din fastighet
 • Leverera de tjänster du köpt
 • Skicka fakturor till dig
 • Hantera felanmälningar och andra ärenden
 • Informera dig om händelser som kan påverka vår leverans till dig eller det avtal vi har med dig
 • Ge dig möjlighet att välja leverantör i vårt öppna stadsnät
 • Rapportera till myndigheter vilka fastigheter som är ansluta till fibernätet

Vi tar ibland kreditupplysning på våra kunder och det händer att vi begär hjälp från tredje part med inkassotjänster om fakturor inte betalas enligt avtal. I dessa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till ändamålet.

Vi kan också ta kontakt med dig för att informera om våra tjänster som en del i vårt intresse att utöka vår verksamhet. Om du inte vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte kan du höra av dig till oss.

När vi övervakar, bygger om, reparerar eller lagar fel behöver vi ibland dela med oss av personuppgifter till våra entreprenörer och andra leverantörer som hjälper oss.

När du köper internettjänst av oss

Vi behöver hantera en hel del personuppgifter för att efterleva ett avtal med dig. Här ingår personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och IP-adresser som används för att vi till exempel ska kunna:

 • Leverera de tjänster du köpt
 • Skicka fakturor till dig
 • Hantera felanmälningar och andra ärenden
 • Informera dig om händelser som kan påverka vår leverans till dig eller vårt avtal

Vi tar ibland kreditupplysning på våra kunder och det händer att vi begär hjälp från tredje part med inkassotjänster om fakturor inte betalas enligt avtal. I dessa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till ändamålet.

Vi kan också ta kontakt med dig för att informera om våra tjänster som en del i vårt intresse att utöka vår verksamhet. Om du inte vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte kan du höra av dig till oss.

När vi övervakar, bygger om, reparerar eller lagar fel behöver vi ibland dela med oss av personuppgifter till våra entreprenörer och andra leverantörer som hjälper oss.

När du är leverantör till oss

För att vi ska kunna ha en fungerande relation till våra leverantörer ligger det i vårt berättigade intresse att hantera kontaktuppgifter till de personer som är viktiga för relationen. Det innebär att vi ofta hanterar namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter till leverantörens kontaktpersoner.

Ibland behöver våra leverantörer samarbeta med varandra och då kan kontaktuppgifter skickas vidare till en annan leverantör för att ni tillsammans ska kunna hjälpa oss.

När du kontaktar vår kundservice

När du kontaktar vår kundservice vet vi vilket telefonnummer du ringer från. Om du är kund till oss, eller vill bli kund till oss, behöver vi samla in uppgifter om dig, exempelvis ditt namn, personnummer, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter. Dessa används för att kunna hitta dina eventuella avtal eller information om din fastighet, samt för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Vi gör denna behandling för att kunna leva upp till det avtal vi har med dig, alternativt som en del av vårt intresse att hjälpa dig att bli kund till oss eller nå den person du söker via telefon hos oss.

Vi använder tredjepartstjänster för att kunna be dig legitimera dig med elektronisk legitimation. I samband med detta delar vi med oss av ditt personnummer till vår leverantör som tillhandahåller identifieringstjänsten.

Om du uppger att dina personuppgifter är skyddade, behöver vi ibland få detta bekräftat. I dessa fall tar vi hjälp av en leverantör av kreditupplysningar där det framgår huruvida dina personuppgifter är skyddade. Även i detta fall delar vi med oss av ditt personnummer för att kunna använda den tjänsten.

När du söker arbete hos oss

Vi samlar in de uppgifter som du ger oss i samband med att vi rekryterar eller om du gör en spontanansökan. Genom din ansökan samtycker du också till att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål. I vissa fall rekryterar vi själva och i andra tar vi hjälp av leverantörer. När vi anlitar leverantörer är det normalt leverantören som har ansvar för insamlingen av dina personuppgifter. Dessa delas med oss när de bedömer att du är en bra kandidat till att bli anställd hos oss.

Vi har ansvar för att behandla de uppgifter vi tar del av på ett korrekt sätt.

Vanliga personuppgifter vi hanterar när vi rekryterar är personnummer, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och postadress, ditt CV men även annan information som du väljer att dela med dig till oss. Ibland genomför vi personlighetstester och för vissa tjänster även kreditupplysning. I dessa fall delar vi vissa personuppgifter med våra leverantörer av dessa tjänster.

All data som vi samlar in under en rekrytering arkiverar vi så snart vi vet att den som sökt jobbet inte gått vidare i processen. Om en sökande anser sig diskriminerad i ansökningsprocessen och överklagar detta, måste vi ha tillgång till de uppgifter som kan bevisa att den sökande inte diskriminerats. Uppgifterna sparas så länge överklagandetiden gäller. Det är normalt 2 år. Därefter raderas uppgifterna.

Sparade uppgifter får vi bara använda vid överklagan, inte i något annat syfte, såvida vi inte gör en särskild överenskommelse med dig om att bevara dina uppgifter även för att kunna matcha dig mot kommande rekryteringsbehov. När du skickar in en spontanansökan till oss raderar vi dina uppgifter efter 2 år, om du inte önskar att vi raderar dem tidigare.

När vi överför personuppgifter

Våra medarbetare är de huvudsakliga användarna och mottagarna av din personliga information. De behöver informationen för att utföra sitt arbete. Beroende på vilken relation du har med oss skiljer sig såväl användare som externa mottagare åt. Vi använder många olika leverantörer som hjälper oss i rollen som personuppgiftsbiträde, till exempel när det gäller vissa IT-system eller administrativa tjänster.

För att skydda dina personuppgifter anlitar vi i första hand aktörer som behandlar uppgifterna inom EU/EES, men det skulle även kunna förekomma mottagare och leverantörer i tredje land. Om så är fallet skyddar vi överföringen och behandlingen genom att till exempel använda standardavtalsklausuler.

Eftersom vi är en offentlig verksamhet som ibland behöver lämna ut handlingar kan personuppgifter komma att lämnas ut till okända personer som begär ut allmänna handlingar. När vi lämnar ut sådana uppgifter prövas de först enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så här lagrar vi personuppgifterna

Som offentlig verksamhet är vår utgångspunkt enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enligt med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Så här skyddar vi uppgifterna

För att skydda dina personuppgifter använder vi såväl organisatoriska, som administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder. Det här är några exempel som bidrar till vårt skydd:

 • Säkerhetspolicy, säkerhetshandbok samt personuppgiftshandbok med regler och instruktioner kring hur vi hanterar information och personuppgifter
 • Vi styr behörigheter för att så få personer som möjligt ska ha tillgång till information och vi gör återkommande behörighetsgranskningar
 • Säkerhetsgranskning av leverantörer som hanterar företagets information
 • Kryptering av känsliga uppgifter där det är möjligt
 • Skydd mot skadlig kod och angrepp mot våra IT-miljöer
 • Separation av olika IT-miljöer
 • Säkerhetskopiering

Dina rättigheter

Du har långtgående rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till säkerhetsansvarig eller våra dataskyddsombud.

Rätt till information

Du kan begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information. Denna rätt innebär att du ska få information både när uppgifterna samlas in och när du begär det. Om det händer något med dina personuppgifter som kan påverka dig negativt har du rätt att få veta det.
Du har rätt att få veta:

 • Varför dina uppgifter kommer att användas
 • I vissa fall den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter
 • Hur länge dina uppgifter kommer att lagras
 • Vem som kommer att ta del av dina uppgifter
 • Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
 • Om dina uppgifter kommer att överföras till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES)
 • din rätt att lämna in klagomål
 • Hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det
 • Kontaktuppgifter till den organisation som ansvarar för att behandla dina uppgifter och till dess eventuella dataskyddsombud.

Du har rätt att få informationen utan kostnad. Den ska vara lätt att förstå med ett klart och tydligt språk. Informationen kan även lämnas elektroniskt.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar och begära begränsning

När vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd av oss.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.
Personuppgifterna skall, utan att du begär det, raderas när vi inte längre behöver dem för de syften behandlingen avser.

Rätt till portabilitet

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Om någon behandling sker med ditt samtycke, och inte vilar på någon annan laglig grund, har du när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke. Detta ska inte medföra några negativa konsekvenser för dig och behandlingen skall då upphöra omgående.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, och inte upplever att du får respons på detta när du påtalat brister och/eller missnöje, har du rätt att klaga hos integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för dataskydd.