Miljöcertifierade

Certifierat miljöarbete

Vi är certifierade för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde både för oss och våra kunder.

Vårt miljöarbete

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera föroreningar från verksamheten. Det sker bland annat genom att ta hänsyn till livscykelperspektivet i vår verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO-standard

Vi är certifierade för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. Det är Sveriges forskningsinstitut Rise som genomför en miljörevision, som ligger till grund för certifieringen. Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för oss och våra kunder. Det är ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.

Miljö – en viktig del i vårt arbete

Miljöfrågorna är en viktig del i hela vårt arbete. Vi har förbättrat vårt miljöarbete genom att integrera det som en naturlig del i vår övergripande verksamhetsplanering. Vi har bland annat bra kontroll på att miljölagarna följs, ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer samt ett bra ledningssystem, som utvecklats och blivit bättre. På vårt arbetsområde har vi byggt laddstolpar och satt upp en solenergianläggning på flera byggnader och cartportar.

Minskar vår miljöpåverkan

Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Möjliggöra omställning till ett fossilfritt samhälle genom att vi utvecklar vår infrastruktur
  • Minska vår klimatpåverkan från förlustenergi, reservkraft, transporter och entreprenadarbeten
  • Minska påverkan från inköpta material och det avfall som genereras
  • Vår verksamhet kännetecknas av ett proaktivt miljöarbete där vi förebygger förorening och skyddar miljö