Bortkoppling av el

Är du förberedd?

Du har ett eget ansvar att förbereda dig för en kris, som till exempel ett långvarigt strömavbrott. Läs mer hos den myndighet som ansvarar för samhällets krisberedskap.

När det blir obalans i elnätet

För att landets elsystem ska fungera och det ska gå att leverera el, så måste det hela tiden vara balans mellan förbrukning och produktion. Detta kallas effektbalans. Det är Svenska kraftnät som har ansvar för att kontrollera effektbalansen och se till så att det hela tiden tillförs lika mycket el som det förbrukas i Sverige.

Vad händer om det blir obalans?

Om efterfrågan på el blir mycket hög samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs, kan det bli effektbrist. Om det händer kan Svenska kraftnät i första hand använda sig av åtgärder som störningsreserv och effektreserv för att få en effektbalans.

Störningsreserv och effektreserv

Störningsreserven består av gasturbiner. Dessa gasturbiner kan starta direkt och är tänkta att användas om det blir ett plötsligt fel i produktionsanläggningar eller kraftledningar.

Effektreserven består av elproducenter, elleverantörer och elförbrukare som Svenska Kraftnät tecknat avtal med och som kan öka sin produktion eller minska sin förbrukning. Om inte detta räcker kan Svenska kraftnät som sista åtgärd beordra planerade bortkopplingar i elnätet.

Bortkopplingar av el i nätet – styrel

Om Svenska kraftnät beordrar bortkopplingar av el, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, ska dessa styras så att samhällsviktiga elanvändare prioriteras. Detta kallas styrel. Det är ett system för att på lokal och regional nivå kunna styra el till de elanvändare som bedöms vara kritiska för att samhället ska fungera.

Prioriteringar av samhällsviktiga elanvändare

Det är Länsstyrelserna som tillsammans med statliga myndigheter och kommuner identifierar och prioriterar samhällsviktiga elanvändare inom sitt geografiska område. I vårt elnätsområde är det Länsstyrelsen i Västra Götaland och Borås stad. Högst prioritet har verksamheter som har stor betydelse för liv och hälsa samt för samhällets funktionalitet. Det är bland annat sjukhus och äldreboenden.

Hur mycket el som behöver kopplas bort vid en frånkoppling beror på hur stort underskottet är. Om det skulle krävas en långvarig bortkoppling kan olika områden få turas om att vara utan el. Hittills har det aldrig behövts en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling i Sverige.

Två varianter av förbrukningsfrånkoppling

Det finns två varianter av förbrukningsfrånkoppling, automatisk och manuell.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling

En automatisk frånkoppling (AFK) sker snabbt om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste kopplas bort. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Samhällsviktiga elanvändare kommer återfå spänningen så snabbt som möjligt, och andra mindre viktiga elanvändare kopplas bort istället med upprätthållen effektbalans.

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Vid en manuell frånkoppling (MFK) är det Svenska kraftnät som beordrar frånkoppling, det vill säga hur mycket el som behöver kopplas bort och i vilka områden. På order av Svenska kraftnät ska mindre viktiga elanvändare då kopplas bort för att upprätthålla effektbalansen (Samhällsviktiga elanvändare berörs då inte av bortkopplingen).

Vår roll som elnätsföretag

Vi som lokalt elnätsföretag har ansvar för att rapportera in uppgifter om vilken elledning och i vilket område de samhällsviktiga elanvändarna finns. Sedan är vår roll att utföra den bortkoppling, som övriga inblandade myndigheter beordrar.

Så här genomförs en frånkoppling

Frånkopplingen görs genom att Svenska kraftnät beordrar ett par särskilt utvalda elnätsbolag att de ska koppla bort ledningar, det vill säga stänga av elen för användare. Svenska kraftnät bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket som ska kopplas från. När elnätsbolagen får ordern har de 15 minuter på sig att koppla bort ledningarna.

För dig som elanvändare är frånkopplingen ungefär som ett vanligt strömavbrott, men kontrollerat. Som medborgare har du ett ansvar för att klara en störnng i samhället, som till exempel ett strömavbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bra information på sin webbplats.

Vill du läsa mer?