Regler för elproduktionsanläggningar (RfG)

Många medlemsstater i EU investerar i förnybar elproduktion för att uppnå EU:s miljömål. Förnybar elproduktion är svårare att planera, eftersom flödet av el i näten varierar betydligt mer.

Gemensamma regler för anslutning till elnätet

Genom kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer, RFG, införs gemensamma regler för elproduktionsanläggningar som ska anslutas till elnäten. Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktions­anläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

Kommissionens förordning, krav på generatorer (requirements for generators, RfG) ska:

  • ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar
  • säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion
  • införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter

Anläggningar delas in i fyra olika klasser

Kraftproduktionsanläggningar synkrona produktionsmoduler delas in fyra i klasser. De klassas från typ A till D, beroende på anläggningens maximala kontinuerliga effekt och spänningsnivån i anslutningspunkten. Kraven är lägst för typ A- och högst för typ D-anläggningar. Dessa krav gäller för nya och i vissa fall när befintliga anläggningar är moderniserade.

Effektintervall för de olika klasserna

Följande effektintervall gäller för de olika typklasserna:

  • Typ A gäller för anläggningar ≥ 0,8kW < 1,5MW.
  • Typ B gäller anläggningar ≥ 1,5MW < 10MW.
  • Typ C gäller anläggningar ≥ 10MW < 30MW.
  • Typ D gäller anläggningar ≥30MW eller om spänningen är ≥ 110kV.

Mer information

Nätanslutning av generatorer (RfG) – Energimarknadsinspektionen