Reklamation

Reklamera fel

Är du missnöjd med något? Kontakta vår kundservice så att vi kan hjälpa dig.

Rådgivning

Extern hjälp

Behöver du stöd av någon annan än oss kan du vända dig till stadens konsumentrådgivning.

Dina rättigheter som konsument

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med våra produkter, vår service och våra leveranser. Är du missnöjd med något önskar vi att du första hand tar kontakt med vår kundservice

Reklamationer

Vill du göra en reklamation tar du kontakt med vår kundservice.

Extern vägledning

Konsument Borås, Borås Stad
Telefon: 033-35 75 85
Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Telefon: 08-522 789 50

Extern prövning

Allmänna Reklamationsnämnden
Telefon: 08-508 860 00 
Energimarknadsinspektionen
Telefon: 016-16 27 00

Avtalsvillkor

Avtalet mellan dig som kund och oss regleras av de allmänna avtalsvillkoren, som tagits fram av branschen. I vissa fall har vi också särskilda villkor.

Allmänna avtalsvillkor fiber

Öppet stadsnät

Fastighetsanslutning kommersiell fastighet

Ethernet medium och svartfiber

Allmänna avtalsvillkor elnät

Här finns de allmänna avtalsvillkor som gäller för konsumenter, företag och anslutningar av högspänningsanläggningar.

Nät konsument

Nät näringsidkare

Nät högspänning

Ersättning vid strömavbrott

Enligt ellagen har du rätt till ersättning av oss om du har varit strömlös i mer än tolv timmar under en sammanhängande period. Ersättningen bestäms procentuellt utifrån din totala årsnätkostnad enligt följande:

  • 12-24 timmars avbrott ger ersättning med 12,5 procent av den årliga elnätstariffen. Årskostnaden hittar du på baksidan av din elnätsfaktura.
  • Efter första dygnet tillkommer ytterligare 25 procent av årsavgiften för varje påbörjat dygn.
  • Minsta ersättningen är dock 900 kronor (2 procent av prisbasbelopp) vid mer än tolv timmars avbrott.
  • Högsta ersättningen är tre årsavgifter.

Skadestånd vid strömavbrott

Som kund kan du ha rätt till skadestånd vid ett elavbrott. Skadestånd kan bli aktuellt om vi som elnätsbolag inte uppfyller de allmänna avtalsvillkoren. Här har vi sammanfattat det som gäller för skadestånd:

  • Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust du haft på grund av avbrottet.
  • Du måste begära skadestånd inom två år från elavbrottet.
  • Eventuell avbrottsersättning dras av från skadeståndet.
  • Det finns vissa undantag för när skadestånd gäller eller då det kan begränsas. Bland annat om nätbolaget kan visa att avbrottet beror på ett hinder som legat utanför dess kontroll.
  • Näringsidkare som kan visa att nätbolaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens regler.